Български за чужденци
 
Уроци по езикова култура за ВУЗ
Матура по БЕЛ

ОБРАЗОВАТЕЛНА ШКОЛА

Mastylo school

 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА ЧУЖДЕНЦИ

BULGARIAN LANGUAGE FOR FOREIGNERS

BULGARE POUR LES ÉTRANGERS

BULGARISCHE SPRACHE FÜR AUSLÄNDER

BULGAARS VOOR BUITENLANDERS

BULGARO PARA EXTRANJEROS

BULGARA PARA ESTRANGEIROS

IL BULGARO PER GLI STRANIERI

BULGARSK FOR UDLÆNDINGE

BULHARŠTINA PRO CIZINCE

BUŁGARSKI DLA OBCOKRAJOWCÓW

BOLGÁR NYELV KÜLFÖLDIEKNEK

BOYΛΓAPIKH ГΛΩΣΣА ГIA ΞÉNOYΣ

YABANCILAR IÇIN BULGARCA DERS

БОЛГАРСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ ИНОСТРАНЦЕВ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БЪЛГАРСКИ ЗА ЧУЖДЕНЦИ

За всички възрастови групи предлагаме курсове или индивидуални уроци по български за чужденци от начално (А1) до експертно (С2) ниво. Досегашният ни опит с ученици и възрастни от цяла Европа, Северна (САЩ и Канада) и Южна Америка (Бразилия и Перу), Азия (Япония и Тайван), Австралия и Нова Зеландия гарантира успешното усвояване на книжовните норми на съвременния български език, което потвърждават и препоръките на нашите курсисти. Обучението се извършва както в офиса на школата, така и дистанционно с помощта на видеоконферентна връзка. Ние обучаваме онлайн чужденци не само от пет континента, но и постоянно или временно пребиваващи в България (София, Варна, Стара Загора, Банско, Сливен, Ямбол и др.), та дори и чужденци, живеещи в Пловдив, тъй като на практика няма разлика с традиционното обучение. Освен от публикуваните тук кратки анотации на нашите курсове по български език за чужденци, подробности за традиционното и за дистанционното онлайн обучение можете да получите по всяко време в Skype [начало]

 

* * *

 

Цени и отстъпки за частни лица: Първият онлайн урок винаги е безплатен! Цената на един индивидуален урок (45 мин.) между 9:00 и 18:00 е 15 евро, а в останалото време и през празниците и почивните дни е 17 евро. 100% отстъпка за член на семейството и 50% отстъпка за групово обучение. Цената е 12 евро на учебен час при авансово плащане на 40 урока* и 11 евро на учебен час при предплащане на 80 урока*. Няма разлика в цените за дистанционно обучение и обучение в офиса на школата. При желание уроците да се провеждат на друго място, цената е с 20% по-висока. Заплащането на дистанционни уроци може да се осъществи чрез PayPal, банков превод, пощенски запис, паричен превод чрез Money Gram или Western Union.

Отмяна на урок: всяка отмяна на урок трябва да бъде направена минимум 24 часа по-рано. В противен случай урокът се заплаща. Това важи и за преподавателите, които компенсират обучаемия с безплатен урок.

*Предплатените пакети от 80 и 40 урока са валидни в рамките на 12 месеца. Сумите по тях не се възстановяват. [начало]

 

* * *

Уроци по български за чужденци - за начинаещи

Целта на първия модул от дистанционния курс по български език за чужденци е обучаемите да получат основни познания за граматиката на съвременния български език, както и да натрупат лексика, свързана с общуването в семейна, обществена, професионална и учебна среда. Към всеки урок са предвидени множество диалози, речник, граматически упражнения и задачи за слушане и разбиране. В процеса на работа като езици посредници ще се ползват главно английски, немски, португалски, полски, френски и руски. Подготовката покрива нивата на компетентност А1 и А2 по скалата на Европейския езиков паспорт. [начало]

 

* * *

Уроци по български за чужденци - за напреднали

Курсът за дистанционно обучение “Български език за чужденци” (второ ниво) има няколко основни раздела:
1. Затвърждаване и обогатяване на говоримия български език в официални и неофициални ситуации. Специално внимание ще бъде обърнато на стилистичната употреба на езика, с цел по-добро ориентиране в различни по вид езикови ситуации и адекватно използване на стилистично маркираната лексика. В предложения курс акцентът ще бъде поставен върху съвременния разговорен  български, като няма да се пренебрегва и възможността за запознаване с нивата на официално общуване. Тази базисна част ще бъде осъществена чрез множество диалози по теми, предложени както от учителите, така и от самите курсисти. При разработването на уроците следваме плътно принципите на комуникативния езиков подход.
2. Допълване и задълбочаване на познанията върху българската граматика, което ще даде възможност на студентите да използват по-свободно и ефективно натрупаната в процеса на работа лексика. Запознаване със специфичните за българския език граматични особености и обръщане на специално внимание на функциониращите в езика изключения от граматичните правила.
3. Представяне на оформянето на документи в административен стил. Студентите ще бъдат запознати със специфична терминология и модели на изразяване при съставянето на молба, автобиография, заявление, мотивационно писмо и др. Това ще им позволи да общуват по-ефективно с български институции от всякакъв вид в зависимост от нуждите си и очакванията за реализация в избраната от тях сфера на обществения живот.
4. Запознаване с културата и историята на България. Отдаваме специално внимание на този компонент, тъй като той съвместява както чисто езиковата полза за изучаващите чужд език студенти, така и способността за възприемане на духовното излъчване на дадена нация. Смятаме, че запознаването с образци на българското изкуство от всички жанрове ще обогати общата култура и ще разшири духовния хоризонт на студентите българисти. В тази насока с гордост можем да предложим уникални културни образци, които притежават не само изключително висока художествена стойност, но са и с много богато смислово съдържание. За целта ще използваме разнообразни и достъпни ресурси в Интернет – виртуални библиотеки, галерии, музеи, сайтове за фолклорно изкуство, съвременна музика, филми и др.
След установяване нивото на владеене на езика от курсистите, ще бъде предложен и най-подходящият учебник по български език за чужденци, работата с който ще спомага и за самостоятелните занимания, и за съвместните упражнения.  
Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност В1 и В2 по скалата на Европейския езиков паспорт. [начало]

 

* * *

Уроци за български емигранти и чужденци лингвисти

Третата част на курса „Български език за чужденци” е адресирана всъщност по-скоро към българите, живеещи извън пределите на Република България, които имат потребност от задълбочени познания върху езика и необходимост от практикуването му в специфични официални и ежедневни ситуации. Подготовката ще бъде изключително полезна както за професионални преводачи, така и за академичните българистични центрове, за членовете на които е важно свободното ползване на езика и улавянето на всички смислови или стилистични нюанси в художествени текстове, исторически документи, научна литература и пр. Подготовката в този курс покрива нивата на компетентност С1 и С2 по скалата на Европейския езиков паспорт. [начало]

* * *

Онлайн уроци по български език за деца, живеещи в чужбина

Курсът по български език за деца от смесени бракове или родени в чужбина си поставя амбициозната задача да отговори на огромната нужда сред българските емигранти, чиито деца нямат възможност да учат майчиния си език систематично. На пръв поглед изглежда, че самото понятие „майчин език” изключва всякакво обучение, защото нали всеки родител би трябвало да е способен да научи детето си на родния си език. Ако това беше така, децата в България нямаше да имат часове по български език от 1-ви до 12-ти клас… Предизвикателството е още по-голямо, когато става дума за деца, родени и/или живеещи в чужбина, или за деца, на които единият родител не е българин. Почти във всеки от интернет форумите на българите по света се намират дискусии, в които загрижени родители споделят притесненията си относно усвояването на езика от децата, посещаващи чужди училища. Макар че вече има съботно-неделни форми на обучение в градовете, в които живее компактно българско население, ние предлагаме една много по-удобна и занимателна алтернатива – онлайн обучение по Skype. Дори първокласниците се справят отлично с компютъра и интернет, а по този начин ще имат възможност да открият, че тази умна машина може да служи не само за игри и забавления, но и като източник на необозрима информация, и като полезен помощник в ученето. Нашият онлайн курс се базира на издадените наскоро пособия в пет части “Уча български език лесно и забавно” (издателство „Летера”), които са одобрени от МОН и са специално създадени за обучението на деца мигранти. В процеса на обучение използваме също така учебната система „Моята библиотека”, „Моят картинен речник на български език” и езиково-образователната игра, запознаваща децата с историята, географията и културата на страната, „Пътешествие из България”. Всички тези издания са разработени от специалисти в помощ на обучението на българчетата зад граница. Доверете се на нашите учителки и децата ви ще могат да общуват на чист български език с баба и дядо още това лято :-) Първият урок е напълно безплатен!

* * *

Уроци по бизнес български за чужденци

Поради все по-големия интерес към България от страна на бизнесмени от цял свят, ние подготвихме профилиран курс по бизнес български език за чужденци, ориентиран специално към чуждестранните бизнес партньори. Макар отдавна английският език да се е превърнал в езика на бизнеса, владеенето на местния език е неоценимо предимство, защото позволява контролирането на целия процес и воденето на преговори директно на български, което отменя необходимостта да се разчита винаги на преводачи и посредници. Курсът е основан върху базовата подготовка, като в зависимост от интересите на конкретния курсист се въвежда специфичната лексика, оформянето на документи, "разиграват" се най-честите ситуации, свързани с бизнес ежедневието. Този курс предвижда и подготовка за теста пред КАТ за придобиване на шофьорска книжка, както и за изпита по български език при кандидатстване за българско гражданство. [начало]

 

* * *

 

 

Bulgarian for foreigners

If you are an expat in Bulgaria or just have a holiday home here and would like to chat with your friends, colleagues and neighbours;
If you are in love with a Bulgarian and would like to surprise him/her with some romantic phrases in Bulgarian language;
If you are engaged to Bulgarian partner and would like to understand what your mother-in-law murmurs;
If you would like to acquire a driving licence or apply for Bulgarian citizenship and have to pass the language test;
If you are running a business in Bulgaria and don`t want to rely on interpreters anymore;
If your kids were born abroad and have no chance to learn and practice their mother tongue;
If you are a professional translator, a linguist or just have a passion for foreign languages and would like to go deep into the lingo;
If you are planning holidays in Bulgaria and would like to be able to cope with waiters, receptionists and taxi drivers;
If you are a missionary, sent by your church on a mission to Bulgaria and you need to preach in Bulgarian language;
If you would like to study at Bulgarian university and don`t want to waste a whole academic year in expensive group tuition;
If you have fallen in love with our fascinating folk songs and chain dances, amazing nature and world-famous yoghurt, traditional customs and delicious cuisine;
If you have been struggling in vain to learn the lingo alone with teach-yourself books and CDs, Byki flashcards and Livemocha language exchange,

Then you have finally come across the right place for you. Why don`t you book a free trial lesson with one of our experienced tutors and see how it works?! Learning online from the comfort of your home or office is an enormous advantage nowadays. You are the one to choose the time, the pace and the number of your classes per week. Our Bulgarian lessons are always tailor-made to suit your individual requirements and teacher`s attention is entirely yours. Bear in mind our slogan says “Learning Bulgarian can be fun!”, so be prepared for easy lessons and friendly attitude.

Mastylo Language School provides both intensive and long-term individual practical classes plus distance learning (online lessons) in Bulgarian language for foreigners. Our experience has proved to be outstandingly successful with students and adults from all over Europe, North and South America, Australia, New Zealand and Asia. The guarantee for fast and reliable results is truly grounded as Testimonials can verify. Our basic course in contemporary Bulgarian as a foreign language is founded on a brand new textbook and modern methods of teaching. Moreover, classes are always consistent with your spare time! [back]

* * *

Fees and payments for individuals: The tuition fee for one one-to-one lesson is 11 EUR per lesson for two levels (a prepaid package of 80 classes*); and 12 EUR per lesson for one level only (40 classes*), Monday to Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Bulgarian time. The fee is 15 EUR per lesson if you pay before each class, Monday to Friday from 9:00 a.m. to 6:00 p.m. Bulgarian time. The fee is 13 EUR per lesson for 80 classes and 14 EUR per lesson for 40 classes during the holidays, before 9:00 a.m. and after 6:00 p.m. Bulgarian time. Otherwise the fee is 17 EUR per lesson if you pay before each class. We offer 24 hours services! Students outside Bulgaria can pay via PayPal, bank transfer, postal order or Money Gram and Western Union. The tuition fee for online lessons on Skype and for traditional lessons in our office is the same.

Discounts for individuals: The first online lesson is always free of charge! 100% discount for family members and 50% discount for groups. The more students in a group, the lower is the fee - 8 EUR per lesson for 2 learners, 7 EUR for 3 learners, 6 EUR for 4 learners, etc.

*The prepaid packages of 80 and 40 classes should be used within 12 months. The tuition fees are non-refundable.

Why does it cost so much? The person who would ask such a question obviously is not familiar with tutoring prices. They can vary between 20 - 95  €/hour. When assessing the fair price of a tutoring hour, you must consider some factors, among which: the tutor's competence (Is that an experienced teacher or a needy student? Is that a professional or an amateur?), the rarity of the specialists (tutors) in that field, the teacher's ability to handle modern technology and provide online tutoring, the tutor's supplementary expenses (such as Internet traffic), the time zone differences leading to unusual teaching times for the tutor. By all these factors, the "fair price" would break the upper barrier! For an easier calculation of a fair price, consider the average salary of a teacher in EU or North America, of about 1500 - 2000 €/month, and the average number of working hours per month, about 80 - 100. The average "fair" wages a teacher would get is about 19 - 20 €/hour. However, a freelance tutor's schedule is scattered and not constant and less loaded than the norm of a regular teacher. An adjustment coefficient of 1.4 would be reasonable, so the average "fair" fee for this sort of private tuition would be around 26 - 28 €/hour! You can take a look at the charges of our "rivals" in Sofia (17.95 EUR per lesson), Varna (14.53 EUR per lesson) or Blagoevgrad (22 EUR per lesson), and also at the fees for an individual lesson in English as a foreign language in the UK, Europe and the USA.

Why does it cost so little? We can afford now to offer this small price. So, consider it as a promotional price. It will rise in the near future, as Bulgaria has joined the EU and the "Bulgarian" prices must match the "European Union" prices.

Cancellation policy: Lesson cancellations must be made at least 24 hours prior to the time of class. Cancellations made less than 24 hours will be charged 100% of the class rate. It applies to the tutors too, but we "pay" with free classes. [back]

* * *

Instructors in Bulgarian as a Foreign Language

Our qualified and experienced tutors are:

Boris Angelov used to be an assistant professor in Bulgarian language and literature at the University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” (2000-2006). He is a PhD candidate in Methodology of Literary Education at the same university. He is the author of “Critical Stories”. He speaks English and Russian.

Erna Angelova has a Master’s Degree from the University of Plovdiv “Paisii Hilendarski” in Bulgarian philology with a specialization in linguistics. She speaks English, Russian and Armenian. [back]

* * *

 

Learn Bulgarian online on Skype

Mastylo Language School does not offer you to study the language with the help of a computer! We consider irrelevant the programs and textbooks, offered by many web sites and publishers, trying to convince you of the possibility to learn one of the hardest languages on your own. We offer you to study in the tested old-fashioned way with the guidance of our qualified tutors. It is very easy, since we are working only with a textbook. We will e-mail you the first pages of the textbook for the free demo lesson and if you like it and decide to enroll in a course, we will send you via Post Office or DHL the textbook appropriate for your level. Besides we will e-mail you a few English-Bulgarian computer dictionaries and software for Latin keyboard, so that you can type in Bulgarian. After that we will work with the textbook and more exercises for homework. Practising the language with the help of different exercises is very essential, especially for those students who do not live in Bulgaria and do not have the opportunity to speak in Bulgarian every day. Instruction is always customized to your individual requirements! You need only a microphone and one of the free programs like Skype or Google Talk. You are the one to choose how many lessons a week you will have. Distant students have to pay in advance the charge for only ten lessons. Please take a look at our students` recommendations to see how it works from their point of view. [back]

* * *

 

Syllabi for Learning Bulgarian Language

 

Bulgarian Course for Beginners

The purpose of the distance course “Bulgarian for foreignersbeginners` level” is to give basic knowledge on the contemporary Bulgarian grammar and also to master vocabulary, used in the everyday oral and written communication. Lessons are consisted of short texts, dialogues, vocabulary, grammar drills and exercises for reading, writing, listening and comprehension. It starts from scratch at real beginner level, assuming no previous language knowledge. Intermediary languages are English, French, German, Polish, Portuguese, Armenian and Russian. [back]

* * *

Online group Bulgarian classes from 6 EUR

We provide online group tuition in Bulgarian for foreigners, starting from 6 EUR. Learning the lingo in a small group has several benefits. You can: role-play with other learners instead of practicing with the tutor only; study from others` mistakes and achievements; compare your progress with the other students; discuss problems with the rest participants; exchange ideas and tips with the members of the group; improve your skills in a friendly, but still competitive surroundings; enjoy speaking to people with the same interests and hobby; meet strangers from all over the world and learn about their countries; share your Bulgarian experience with people, who are also keen on Bulgaria; make new friends, etc. On top of everything, you can save money! Find a language partner and begin learning Bulgarian today for 8 EUR only! The more students in a group, the lower is the fee - 8 EUR for 2 learners, 7 EUR for 3 learners, 6 EUR for 4 learners, etc. There is just one requirement – all members of the group must have similar level. The number of the lessons per week and the best time for all of us will be easily arranged. The first lesson is always free of charge! There is also 100% discount for family members. We can share a conference call with up to 25 people, anywhere in the world, and if everyone’s on Skype it’s completely free. However, the reasonable number of students in a group is 2 to 5. If you wish to sign up for an online group course, please contact us on Skype or send an e-mail containing your name, level and the best time for the free online Bulgarian lesson. [back]

* * *

 

Intensive Bulgarian Lessons

This course is designed for foreigners who need to learn the lingo quickly and can afford an intensive tuition. It is not suitable for busy learners, since they have to have enough free time to devote to the learning process. "Intensive Bulgarian" course is based on "Learn quickly Bulgarian" textbook, published by Bogorov Publishing house. It consists of two parts, each of them containing a Student`s Book and a Practice Book. Presenting in full the Bulgarian grammar, it is designed for intensive teaching Bulgarian as a foreign language. The first part includes grammar material and lexis, meeting the requirements of Level A2 of the Common European Framework. The second part includes grammar material and lexis, meeting the requirements of Level B2 of the Common European Framework. [back]

* * *

 

Business Bulgarian Classes

This course is designed especially for businessmen. Although English is the business language all over the world, speaking the lingo is an enormous advantage. It allows you to control the whole process of negotiation and it`s no longer necessary to rely on translators/interpreters. You have to bear in mind also that it`s hard to find English speakers in all public institutions and even in some private banks or companies. Special attention will be paid to all kind of documents: contracts, forms, invoices, receipts, offers etc. "Business Bulgarian" course is based on "Bulgarian for business partners" textbook, published by Sema RSh Publishing house. [back]

* * *

 

Colloquial Bulgarian Course

This course is designed for foreigners who are interested in conversational Bulgarian. It will be very useful for those, engaged to a Bulgarian partner or/and own properties in small towns or villages where people don`t speak English. We know how difficult is to get by if you can`t speak with the neighbours or order a meal in the restaurant. This course is based on "Bulgarian for Foreigners. Communicative course" textbook, published by Bogorov Publishing house. It includes the most typical structures in the Bulgarian language, which are most usable in the speech. The content covers all the Levels A1, A2 and B1 of the European verbal frame, as its main task is the building of communication skills. [back]

* * *

 

Bulgarian Language Classes by Telephone

We also provide Bulgarian classes over the telephone. Many foreigners own property in small towns and villages, where ADSL or Broadband Internet connections are not available. Mobile phone companies do provide Mobile Internet connection, but its quality is too poor for Skype calls. You can get a fast satellite Internet connection, but it still costs a fortune. That`s why we decided to offer Bulgarian lessons over the phone. All you need is a landline or a Bulgarian cell phone SIM card, hands-free earphones, a Bluetooth headset, or speakers. Bulgarian GSM operators such as Mtel, Globul and Vivacom offer very cheap tariff plans between 2 SIM cards with 2000 free minutes and 200 SMS at the average monthly fee of 6 EUR only. It works exactly in the same way like on Skype, since we can hear each other and have the textbook on the desk. If you have a dial-up or a mobile internet connection, we can also use Skype, MSN, Google Talk, Yahoo IM, and ICQ for exchanging messages. The first telephone lesson is always free of charge! No matter where you live in Bulgaria, now you can study Bulgarian with our qualified tutors by telephone. [back]

* * *

 

Survival Bulgarian Lessons for Travelers

This practical and exciting course is designed for people who need Bulgarian for work or travel. It is based around real-life situations and gives you everything you need to survive in Bulgaria. You will be able to make simple everyday conversations, introductions, order meals, change travelers checks, check in to a hotel, booking rooms, have meetings, getting through customs, conducting bank transactions or exchanging money, visiting the doctor, giving directions, shopping, purchasing tickets, mailing letters and parcels, etc. It starts from scratch at real beginner level, assuming no previous language knowledge. Whether you need Bulgarian for business trips, vacations, or work with Bulgarian speakers, Survival Bulgarian course is right for you! [back]

* * *

 

Intermediate Level Distance Learning On-line Instruction

This on-line course is intended to address all areas of language learning in order to achieve an intermediate level. The course has several basic sections:

1. Listening and Speaking: Confirming and enriching of the spoken Bulgarian language in different formal and informal situations. Special attention will be paid to the stylistic use of the language, in order to achieve better orientation in varied lexical situations and an adequate use of the marked lexis. In the course the accent will be placed on the contemporary conversational Bulgarian, however the possibility of familiarizing with the miscellaneous levels of the formal communication will not be neglected. This basic section will be fulfilled by many dialogues at subjects, proposed by the teachers and by the students themselves. In the structure of the lessons we follow the principles of the Communicative Language approach.
2. Reading: Expanding the knowledge of Bulgarian grammar, which provides an opportunity for the students to use freely and effectively the vocabulary mastered in the process of working. Familiarizing with the specifics of the Bulgarian language grammatical characteristics and paying special attention to the exceptions of the grammatical rules that function in the language.
3. Writing: Introducing varied ways of preparing documents in formal style. The students will be well grounded in the models and the specific terminology applied in composing a CV, motivational letter, application, etc. This will allow them to communicate effectively with the Bulgarian institutions of any kind in accordance with their specific needs and expectations for realizing in the sphere of the public life chosen by them.
4. Culture: Introduction to the culture and history of Bulgaria. We pay special attention to this component because it combines the linguistic use for the students with the ability to adopt the spirit of any nation. We believe that presenting examples of Bulgarian art in all genres will enrich the culture and will expand the horizons of the students. We can proudly present unique cultural examples that not only possess exceptional art value but also exemplify various aspect of the Bulgarian society. For that purpose we will be using miscellaneous and accessible resources at the Internet - virtual libraries, galleries, museums, sites dedicated to the folklore art, modern music, movies etc. /Translated in English by Mira Deliyska/

The on-line course "Bulgarian for foreigners" will be conducted through video conference in Skype [back]

* * *

 

Contact and Sign up for a Free Trial Lesson on Skype

Mastylo Language School
Plovdiv 4002, General Danail Nikolaev str. 13 /click on the link to find us in Google maps/
phone: +359898679113, e-mail: mastylo@gmail.com Skype: borgis_bg, MSN: mastylo_school@hotmail.com, Yahoo: mastylo_school@yahoo.com, ICQ# 258742128, Google Talk: mastylo@gmail.com.

Follow us on Facebook, Twitter and Youtube.

How to Enroll in a Course for Bulgarian as a Foreign Language

If you wish to sign up for an online course, please send us an e-mail containing your name, level and the best time for the free online lesson on Skype. If you prefer traditional lessons in a classroom, give us a call to arrange an appointment in our office. [back]

* * *

 

 

Services for Foreigners and Expats

Mastylo Language School also assists in providing varied range of services for foreigners and expats, who are interested in buying a property, establishing a company or just willing to settle down in Bulgaria:

 • Translation, interpretation and legalization. Over-The-Phone Language Interpretation
 • Applying for BA, MA or PhD programs in the public universities
 • Legal advice - from applying for visa\citizenship and buying a house or off plan to running an Ltd company
 • Housing, accommodations
 • Refurbishing
 • Rent a car
 • Transportation
 • Accounting
 • Jobs - offering or searching
 • Advertising
 • Dating
 • Rural and cultural tourism. Medical Tourism Procedures, Treatments, and Surgeries
 • Summer camps
 • Childcare
 • House cleaning

You can rely on us, if you have any problem or questions! We know it`s not easy to be an alien, especially in Bulgaria... [back]

 

 

* * *

 

ЕЗИКОВА КУЛТУРА ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИ

Особено внимание обръщаме на обучението по български език, тъй като правописните и пунктуационните грешки се санкционират и на останалите изпити. Подготовката за кандидатстудентските тестове по езикова култура акцентира както върху теоретичното усвояване на книжовните норми на съвременния български език, така и на паралелното им практическо прилагане в разнообразни тестови форми. Работата по текстовата задача, създаваща обикновено най-големи трудности на кандидат-студентите, е поверена на литературовед, с чиято помощ тя ще се окаже в процеса на писане всъщност най-лесната, ако се спазват определени правила и изисквания. Ние разполагаме със собствени тестове, съобразени с кодифицираните през 2012 г. промени в книжовната норма и пригодени към преподавания модул от граматиката, така че ще си спестите разходите по закупуването на изобилното количество тестове, издадени до момента, но ако вече сте се сдобили с тях, ние ще се погрижим за проверката им, защото те често се отпечатват с грешки в отговорите или без "ключ" за проверка и скала за оценяване. Хорариумът на курса е от 70 уч. ч. - по четири учебни часа седмично в събота или неделя. Групите са от максимум шестима курсисти, а заплащането е разсрочено. Цената на курса е 300 лева. Предлагаме и индивидуално обучение както в офиса на школата, така и дистанционно с видеоконферентна връзка по Скайп. Цената за индивидуален урок (45 минути) е 14 лева, като традиционните частни уроци се заплащат след всеки час, а за дистанционните се предплащат с пощенски запис, по банков път или чрез PayPal само няколко урока предварително. [начало]

 

* * *

 

БИЗНЕС БЪЛГАРСКИ

Курсът по бизнес български език е ориентиран към нуждите на офис сътрудниците, които ежедневно изготвят множество документи, превеждат или водят бизнес кореспонденцията на фирмата. В Западна Европа и САЩ изключително негативно въздействие имат всички документи, реклами или бизнес писма, изпъстрени с правописни, пунктуационни, стилистични или граматически грешки. Опцията "проверка на правописа" е полезна за неангажираща комуникация, но за работа тя е недостатъчна и неефективна, защото в базата данни не са въведени специфичните бизнес термини, стилистичната и граматическата проверка е неадекватна и непрофесионална. Поради тези причини ние изготвихме ускорен курс по бизнес български език, в който офис сътрудниците ще научат основните граматически, правописни, пунктуационни, стилистични и правоговорни правила, без да бъдат отегчавани като кандидат-студентите с безбройните изключения или правилното изписване на думи, налични само в пасивните речници на авторите на тестове по езикова култура. Курсът е от само 40 учебни часа. Предлагаме и индивидуално дистанционно обучение с видеоконферентна връзка. [начало]

 

* * *

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА УЧЕНИЦИ

За всички ученици от 4-ти до 12-ти клас предлагаме индивидуална подготовка (частни уроци) по български език в удобно за Вас време. Ако Ви предстои класна или контролна, кандидатстване в гимназия, колеж или университет, или ако се чувствате неуверени в знанията си по български език, обърнете се към нас за помощ. Броят на уроците и времето зависят само от Вас. Обучението се провежда както в офиса на школата, така и дистанционно с видеоконферентна връзка по Скайп. Цената за индивидуален урок (45 минути) е 14 лева, като традиционните частни уроци се заплащат след всеки час, а за дистанционните се предплащат с пощенски запис, по банков път или чрез PayPal само няколко урока предварително. [начало]

 

* * *

 

ДИСТАНЦИОННО ОБУЧЕНИЕ

Предлагаме индивидуално и групово дистанционно обучение по български език за кандидат-студенти. Курсовете се водят както в реално, удобно за вас време с помощта на безплатна видеоконферентна връзка по Скайп, така и офлайн чрез изпращане на учебни материали, упражнения и проверени домашни работи. Нашият опит в подготовката по български език на чужденци от пет континента ни дава увереността да гарантираме Вашия успех. Ние вече обучаваме дори курсисти, които живеят в Пловдив, но избрали този толкова удобен, гъвкав и по-евтин начин на обучение. Опитайте и Вие! Цената за индивидуален урок (45 минути) е 14 лева, като се предплащат с пощенски запис, по банков път или чрез PayPal само няколко урока предварително. [начало]

 

* * *

 

ПОДГОТОВКА ЗА МАТУРАТА ПО БЕЛ

От учебната 2007/2008 г. МОН въведе задължителна матура по български език и литература, оценката от която повечето университети вече признават вместо приемен изпит. Примерен тест за държавния зрелостен изпит по БЕЛ можете да изтеглите от сайта на МОН и да се уверите, че матурата не е никак лека. Ние предлагаме на гимназистите от 12. клас подготовка за този задължителен за всички абитуриенти изпит. Хорариумът на курса е от 70 уч. ч. - по четири учебни часа седмично в събота или неделя. Групите са от максимум шестима курсисти, а заплащането е разсрочено. Цената на курса е 300 лева. Предлагаме и индивидуално обучение както в офиса на школата, така и дистанционно с видеоконферентна връзка по Скайп. Цената за индивидуален урок (45 минути) е 14 лева, като традиционните частни уроци се заплащат след всеки час, а за дистанционните се предплащат с пощенски запис, по банков път или чрез PayPal само няколко урока предварително. [начало]

 

* * *

 

КОРЕКТОРСКИ УСЛУГИ

Предлагаме професионална коректорска и редакторска работа по ръкописи, документи, рекламни материали, сайтове, реферати, дисертации, теми, курсови и дипломни проекти, като се ангажираме и с техния набор, форматиране, предпечатна подготовка, отпечатване, сканиране, публикуване в интернет, архивиране, запис на дискета или CD-R. Преференциални цени за рекламни къщи, дизайнерски студия и уебмастъри. Не допускайте вече рекламите на вашите клиенти да добият негативен ефект, а вашият труд по дизайна да пропадне заради правописни, пунктуационни и стилистични грешки! Позициите редактор и копирайтър отдавна съществуват в рекламния бизнес по цял свят! [начало]

 

* * *

 

КОНТАКТИ

Школата ни е снабдена с всички удобства за провеждане на индивидуални и групови занимания - разполагаме с три просторни, напълно оборудвани и климатизирани кабинета. Намира се в самостоятелен етаж (130 кв.м.) от нова еднофамилна къща в централната част на Пловдив: ул. "Ген. Данаил Николаев" 13 (зад кино "Фламинго"), тел.: 032/ 246 911, gsm: 0898 679 113; 0898 679 117. За записване, въпроси, допълнителна информация, препоръки или за дистанционно обучение, пишете на mastylo@abv.bg [начало]

 

eXTReMe Tracker

Начало | Галерия | FAQ | Препоръки | Е-обучение | Отзиви | Клиенти | Услуги | Контакт